Енергетичний аудит (енергетичне обстеження) – це повністю систематизований комплексний аналіз використання повної енергії та споживання її у дійсних межах, визначених надійним характером та обсягом робіт з енергетичного аудиту, з метою визначення (в тому числі енергоаудит вартість), якісного вираження та підготовки звіту про максимальної можливості підвищення досягнутого рівня досягнутої / досяжної енергоефективності.

Тобто, енергетичний аудит це оцінка енергетичних характеристик об’єкта аудиту. При цьому аналізуються енергетичні потоки в будівлі, процесі чи системі, щоб зменшити кількість енергії, що надходить у систему, зберігаючи або покращуючи технологічні умови, комфорт, здоров’я та безпеку людини.
Об’єктами енергетичного аудиту окремі підрозділи промислового підприємства; технологічні процеси основних і допоміжних виробництв; суттєві (енергоємні) споживачі ПЕР промислового підприємства; системи енергозабезпечення промислового підприємства; будівлі та споруди; система обліку та контролю використання ПЕР; система енергетичного менеджменту тощо.
Суб’єктами енергетичного аудиту замовник та виконавець енергетичного аудиту. Цей стандарт базується на передовій практиці енергетичного аудиту. Він охоплює мінімальний набір вимог до етапів розроблення технічного завдання, виконання робіт, затвердження результатів та звершення робіт з енергоаудиту. Стандарт дозволяє застосовувати різні підходи в залежності від характеру та обсягу робіт, меж та цілей аудиту, де енергоаудит вартість – це уже питання 2 темпу.

Енергоаудит вартість
Енергоаудит, енергетичний сертифікат підприємств

Рівень деталізації, тривалість енергоаудиту та його вартість визначається типом аудиту.

За обсягом робіт та рівнем деталізації енергетичні аудити поділяють на 3 типи:
Тип 1 або експрес енергоаудит передбачає мінімальний обсяг робіт, який дає загальне уявлення про напрямки та потеніал енергозбереження на об’єкті енергетичного аудиту Як правило, експрес аудит обмежується аналізом енергетичних та технологічних даних та візуальним оглядом стану об’ єкта енергетичного аудиту. Підходить для мікро та малих підприємств.
Тип 2 або детальний енергоаудит передбачає деталізоване обстеження об’єкта енергетичного аудиту із проведенням (за потреби) вимірів експлуатаційних та енергетичних показників окремих систем чи технологічних процесів. Забезпечує детальне розуміння про ефективність кожного суттєвого споживача енергії та містить техніко економічний аналіз запропонованих енергоаудитором організаційних та технологічних рішень з коротко середньо- та довгостроковим періодом окупності. Як правило, такий енергоаудит підходить для середніх підприємств.

READ  Енергоаудит дсту - основні висновки підвищення енергоефективності

Тип 3 або комплексний енергоаудит з поглибленою техніко-економічною оцінкою (аудит інвестиційного рівня) передбачає комплексне обстеження об’єкта аудиту зі значним використанням вимірювальних приладів. Забезпечує глибоке та детальне розуміння наявних проблем ефективності кожного суттєвого споживача енергії, його середніх і граничних витрат на одиницю продукції. Передбачає підготовку об’ємного аналітичного звіту із визначенням широкого спектру заходів з енерго- ефективності та доцільністю їх впровадження з техніко-економічної точки зору. Актуальний для великих підприємств, оскільки потребує залучення значної участі персоналу підприємства до процесу проведення енергоаудиту.
Енергоаудит вартість – одне із найпоширеніших запитань під час 1 етапу погодження.

Кроткий аналіз:

Тип 1 Організаційні та типові заходи з енергоефективності з укрупненою оцінкою їх ефекту. Низька точність оцінки, що базується виключно на спостереженнях та статистичних даних
Тип 2 Організаційні, типові та специфічні заходи з енергоефективності зі стандартною техніко- економічною оцінкою їх ефекту. Середня точність оцінки, що базується як на спостереженнях та статис-тичних даних, так і на проведенні окремих видів вимірювань
Тип 3 енергоаудит передбачає Розроблення проектів з енергозбереження з технічною та фінансовою оцінкою їх ефекту. Найвища точність оцінки, що базується на проведенні значної кількості вимірювань, моделювань тощо.

Типи аудиту, наведені в Таблиці А.1 (ДСТУ ІSО 50002:2016), не абсолютними вимогами. Підприємство може регулювати рівень деталізації енергоаудиту між типом 1 і типом З відповідно до потреб самого підприємства. Тип 1 представляє мінімальний рівень деталізації. яка може бути відповідним чином названа енергоаудитом.
Доцільно зазначити такі ключові моменти під час вибору певного типу енергоаудиту:

Аудит першого типу проводиться завжди!

Енергоаудит 1-го типу потребує найменших витрат на його проведення, і зазвичай його результати використовуються для планування більш детального аудиту всього підприємства або його окремих структурних підрозділів, установок тощо (як це визначено за результатами експрес-аудиту)
Більш детальні аудити не доцільно проводити до тих пір, поки керівництво підприємства не буде впевнене в своїх намірах реалізовувати запропоновані заходи з енергоефективності (або певну їх частину), що відповідають узгодженим критеріям інвестиційної привабливості.

READ  Енергетичний сертифікат – розрахунок енергопотреб для охолодження.

Для досвідчених енергоаудиторських компаній притаманна наявність власних корпоративних методик проведення енергоаудиту, які базуються на вимогах чинного законодавства, міжнародного стандарту ІS0 50002:2014, а також тих вимогах, що діють в самій компанії.
Після підготовки фінальної редакції звіту проводиться представлення звіту за результатами енергоаудиту представникам та топ-менеджменту промислового підприємства, що презентується на заключній нараді.
Термін проведення енергетичного аудиту залежить від типу та об’єкта енергетичного аудиту, розмірів підприємства, величини споживання ПЕР підприємством. Термін проведення енергетичного аудиту може бути скоригований до узгоджених із замовником термінів за рахунок збільшення кількості енергоаудиторів або зменшення обсягу робіт.
Енергоаудит може сприяти проведенню енергетичного аналізу і може полегшити моніторинг, вимірювання та аналіз, як це описано в ІSО 50001, або може використовуватись незалежно. undefined

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *